Search form

Matthew 15

Oma yowa balaibenoga?

Mrk 7:1-23

1Aime Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio yenge Yerusalemkocni Yesula kwesilu miibong, 2“Mic-tengtengfocgone yenge omale fung-fungfocnonggeng nga ngesa-ngambofocnonggeng yengele yefe-yowa hegilelu molengineng mi suwelu nosing banoc aicaigaing?”

3Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Ngenge omale ngengileng yefe-yowangineng balaibelu Wapongte ung-yowa hegilecaigaing? 4Wapongti yanguc migac,

‘Ga nenggac-mamackecgone alang bayetedamec.’ Aime ‘Monic ye nenggacine me mamacinele yowa milu suledaictewa, ye webong homadaic.’ (Wahikeicne 20:12; 21:17; Depec-babale bole 20:9; Yefe-yowa 5:16)

5Ngengebac yanguc micaigaing, ‘Monicti nenggacine me mamacine edolu yanguc midaicte, “Na wiyac gocne ngetenogale ngagelu miiba, i biyac Wapongte ibule bingec migabac.” ’ 6Ye inguc milu nenggac-mamackecine alang mi bayetedaicte. Inguc ailu ngenge yefe-yowangineng balaibebong Wapongte yowa yogo someckeyackegac. 7Kwesac-ngic, ngengele hocne Asudi siduc mimi Yesaiya edome yowa noinebenang yanguc miwec,

8‘Ngic-habu yago yenge micti sugu bacnugaing, nga kwelenginengtibac nala dalicnehac fagac. 9Aime yenge ngic-ngigac weduyelecaigaing, yogo ngicte yefe-yowa sugu edocebalu weduyelecaigaing, ailu moc afenubong nganibe noine mikac aicaigac.’ ” (Yesaiya 29:13)

10Aime Yesudi ngic-ngigac wacebame kwesibong yowa yanguc milu edocebawec, “Ngenge hedec kwelu ngage-motodaing. 11Micka yefe wiyac haugac, yogodi ngic kwelewa haume wonongkolec nalic mi aidaicte, miyac. Nga wiyac kwelenonggangkocni micka yefe ofecaigac, yogodi hocne ngic kwelewa haume wonongkolec aidaicte.”-

12Aime mic-tengtengfocine yengi yela kwesilu edolu miibong, “Farisaio yenge yowa i ngagelu yowa heesicne migaing, ga yogo ngagegic, me?”

13Inguc edobong yedi Farisaiole yanguc miwec, “Honocmeng Mamacnedi woc-wiyac monic mi duwewec, i godocine fuluckedaicte. 14Ilec ngenge hegilecebadaing. Yenge yengung donge-pisic ailu donge-pisic yengele feicne gagaing. Aime donge-pisic monicti donge-pisic agoine mengockeme yekilec bucnahac longka hehomacepadaicte.”-

15Mime Pitadi yanguc uwacnowec, “Yowa nangengngine holelu migic ilec fungine miyengka ngagenang.”

16Inguc mime Yesudi yanguc milu edowec, “Ngenge ngage-ngage-motocngineng mikac ingucne gagaing, me? 17Wiyac micka yefe haucaigac, i sasawadi gobenginang haulu ha ailu hamacka haudaicte. Ngenge yogo mi ngage-motogaing, me? 18Nga wiyac micka yefe ofecaigac, i kwelewacni ofeme ngic kwele wonongkolec aidaicte. 19Kwelewacni wiyac yangucnedi ofecaigac, ngage-ngage sowacne, nga ngic we-we, ailu kaiselo aibaba, nga kaiselo aibaba gocne fulune mi aiaiine, ailu hise aibaba, nga kwesac-yowawa loceba-loceba, ailu misulec aibaba. 20Aibaba yogodi ngic kwelewa wonongkolec aidaicte. Aime ngenge molengineng mi suwelu nosing moc nodaingte, aibaba yogodi ngic kwelewa wonongkolec nalic mi aidaicte.”

Kenan ngigac monic

Mrk 7:24-30

21Yesu ye Genesaret himong hegilelu Tair nga Saidon himong, iwa hikewec. 22Hikeemewa iwacni Kenan yengele alingkacni+ ngigac monicti kwesilu Yesu wacke-wasic aicnolu micnowec, “Sugucne, Dawidile fikesaweckacni, ga nale kwelegone sowalena, alengti adune basowalecaigac.”

23Mime Yesudi yele yowa ameine monic mi bafaliyecnome mic-tengtengfocine yengi kwesilu kpafengkelu yanguc miibong, “Ngigac ye lobenonggang homacnehac wackegacte saleengka hikena.”

24Inguc micnobong yedi yowa yanguc bafaliyewec, “Na Israel alingkacni lama sangkeicne gagaing, yengele ailu salecnume waiba.”-

25Aime ngigac i kwesilu Yesu ketadi holecnolu miwec, “Sugucne, ga baficnunong.”

26Inguc mime yanguc edowec, “Adu-madec yengele nosing ewalicebalu hoda yengela wikenoga,+ i mi madickedaicte.”

27Inguc mime ngigac yedi sanangnehac miwec, “Sugucnene, i nalic migic, aime hoda yengebac filefocngineng yengi nosing nobong kapucine tebo bageina wame i sugu nocaigaing.”

28Inguc mime Yesudi bafaliyelu ngigac i yanguc edowec, “Ngigac, ngage-ngagesinggone yogo feicnebenang. Ngage-ngagegona ngagesigic, i hocne fikegelena.” Inguc mime dameng iwahac aduine madickewec.

Ngic-ngigac homacne bamadicebawec

29Aime Yesu ye mac-himong, i hegilelu Galili lifuc mecina hikelu kupicka felu iwa ngiyewec. 30Ngiyeme ngic-ngigac habutowa sugucnebenangti kwesilu huckolec ngic-ngigac, hige-sowac nga pulingine ailu donge-pisic nga yowangineng mikac ailu ngic-ngigac homacne yela ingucnehac bacebalu kwesiibong. Kwesilu Yesule emewa locebabong yedi bamadicebawec. 31Bamadicebame ngic-ngigac yowangineng mikac, yenge yowa miibong nga pulingine yenge madickeibong, ailu hige-sowac yenge lec-welec aiibong nga donge-pisic yenge donge hilaibong. Inguc aibong ngic-ngigac yenge i nganilu kwatackelu Israel yengele Wapong afeeibong.-

Ngic 4 taosen nosing gumecebaibong

Mrk 8:1-10

32Aime Yesudi mic-tengtengfocine wacebame welebong yanguc edocebawec, “Ngic-ngigac habutowa yago yenge nosingngineng mikac hadeng habackang biyac naholec gaebongka yengele kwelene sowalegac. Yenge yefe hikegacgu nosingte homalu donge lolic aiyeledaickale nalic mi salecebadacte.”-

33Inguc mime mic-tengtengfocine yengi bafaliyelu yanguc edoibong, “Nongileng mac yago himong kisiwa gagabeleng, gacgu nosing wenuwacni baebengka ngic-ngigac habutowa sugucne yago andongineng aidaicte, me?”

34Inguc mibong Yesudi yanguc uwayelewec, “Ngenge bret edomeng balu gagaing?”

Uwayeleme miibong, “Bret 7 nga misa-sic gogoc kpisicne gocne.”

35Mibong Yesudi ngic-ngigac habutowa himongka wangiyeningte milu edocebawec. 36Edocebame walu ngiyebong ye bret nga misa-sic balu Wapongta kwele-madic milu badulu mic-tengtengfocine yeleme yengi botoc balu ngic-ngigac habutowa yelebong noibong. 37Yenge i nolu andoebame nogebec aiyackebong nosing tofaine notiwa aibong ngiyewec, i balu kpaduckebong haulu damba 7 wakewec. 38Aime nosing noibong, ngic yogo yengele dzalengineng 4 taosen, nga ngigac adu-madec noibong yengele dzalengineng i mi wafeibong. 39Aime Yesu ye ngic-ngigac habutowa salecebame hikebong ye wagewa felu Magadan himongka hikewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index