Search form

Matthew 15:11

11Micka yefe wiyac haugac, yogodi ngic kwelewa haume wonongkolec nalic mi aidaicte, miyac. Nga wiyac kwelenonggangkocni micka yefe ofecaigac, yogodi hocne ngic kwelewa haume wonongkolec aidaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index