Search form

Matthew 15:19

19Kwelewacni wiyac yangucnedi ofecaigac, ngage-ngage sowacne, nga ngic we-we, ailu kaiselo aibaba, nga kaiselo aibaba gocne fulune mi aiaiine, ailu hise aibaba, nga kwesac-yowawa loceba-loceba, ailu misulec aibaba.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index