Search form

Matthew 15:20

20Aibaba yogodi ngic kwelewa wonongkolec aidaicte. Aime ngenge molengineng mi suwelu nosing moc nodaingte, aibaba yogodi ngic kwelewa wonongkolec nalic mi aidaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index