Search form

Matthew 15:22

22Hikeemewa iwacni Kenan yengele alingkacni ngigac monicti kwesilu Yesu wacke-wasic aicnolu micnowec, “Sugucne, Dawidile fikesaweckacni, ga nale kwelegone sowalena, alengti adune basowalecaigac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index