Search form

Matthew 15:28

28Inguc mime Yesudi bafaliyelu ngigac i yanguc edowec, “Ngigac, ngage-ngagesinggone yogo feicnebenang. Ngage-ngagegona ngagesigic, i hocne fikegelena.” Inguc mime dameng iwahac aduine madickewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index