Search form

Matthew 15:30

30Ngiyeme ngic-ngigac habutowa sugucnebenangti kwesilu huckolec ngic-ngigac, hige-sowac nga pulingine ailu donge-pisic nga yowangineng mikac ailu ngic-ngigac homacne yela ingucnehac bacebalu kwesiibong. Kwesilu Yesule emewa locebabong yedi bamadicebawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index