Search form

Matthew 15:9

9Aime yenge ngic-ngigac weduyelecaigaing, yogo ngicte yefe-yowa sugu edocebalu weduyelecaigaing, ailu moc afenubong nganibe noine mikac aicaigac.’ ” (Yesaiya 29:13)

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index