Search form

Matthew 16

Pasile Yesu uwacnoibong

Mrk 8:11-13; Luk 12:54-56

1Farisaio nga Sadyusi yenge Yesula hikelu yeicne tapiliine esoickeningte ngageibong. Inguc ngagelu yedi pasi fulune monic honocmengkacni bame fikeme edalicebanale uwacnoibong.

2Uwacnobong Yesudi yowangineng bafaliyelu yanguc edocebawec, “Mac aweleme ngenge yanguc micaigaing, ‘Mac-himong sasacne aigacte saeme dameng madicne aidaicte.’ 3Aime ubiyacte fangkelu micaigaing, ‘Mac-himong sasacne ailu kundung kwegacte mac-gbelong kwesidaicte.’ Ngenge sawawa pasi fikecaigac, i madicne hocne wosaecaigaing, aime pasi yawa fikecaigac ngenge yogo nganilu sifu mi ngage-motocaigaing. 4Ngic-ngigac aling yago ngenge bikickolec nga selo aibaba ingucne ailu ngenge pasi monic nganinogale uwalu gagaing. Ilec ngenge pasi tapiliineholec monic mi ngeleicne. Yonala pasi fikewec, ngenge pasi ingucne sugu nganidaingte.” Inguc milu hegilecebalu hikewec.-

Farisaio yengele yis

Mrk 8:14-21

5Yesu mic-tengtengfocine yengeholec lifuc nebocina hikeibong. Hikenogale bret ngigecebame moc hikeibong. 6Hike sulumelu Yesudi yanguc edocebawec, “Ngenge Farisaio nga Sadyusi yengele yisle ngani-motolu gadabiyeng.”-

7Mime mic-tengtengfocine yenge yengungtihac mingagec ailu miibong, “Nongileng bret mi balu kwesigabeleng, ilec hocne inguc minolegac.”

8Inguc mibong ye kwelenginang biyac ngage-motolu yanguc miwec, “Ngic ngenge ngage-ngagesingngineng kpisicnemac, ngenge omale ngengileng bret mi balu kwesigaingte mingagec aigaing? 9Ngenge ngage-ngage-motocngineng mikac. Bret 5 sugudi ngic 5 taosen andoebame damba edomeng umengkebong wakewec, ngenge i ngigecngebagac, me?- 10Ailu bret 7 sugudi ngic 4 taosen andoebame damba edomeng umengkebong wakewec, pasi yogo ingucne ngagesidaing.- 11Omale ngenge mi ngage-motogaing? Na bretbenangte mi migabac. Ngenge Farisaio nga Sadyusi yengele yis, yogolec ngani-motolu ganingte migabac.” 12Inguc edocebame yenge bretle yis ilec mi miwec, i biyac ngage-motoibong. Yenge Farisaio nga Sadyusi yengele wewedu-yowa, ilec ngani-motolu ganingte miwec.

Yesule fungine mime yegengkewec

Mrk 8:27-30; Luk 9:18-21

13Yesu ye Filipai himongka Sesarea taon bangkalelu mic-tengtengfocine yanguc uwayelewec, “Ngic-ngigac yenge Ngicte Madec yele ma micaigaing?”

14Inguc mime yengi miibong, “Ngic gocnedi Yohane misa-lowac micaigaing nga gocnedi Elaiya micaigaing nga gocne yengibac Yeremaya me Wapongte siduc mimi monic micaigaing.”-

15Inguc mibong yanguc miwec, “Aime ngenge ngengungbac nale ma micaigaing?”

16Uwayeleme Saimon Pitadi miwec, “Ga Mesia, Wapong gagaineholec yele Madec.”-

17Inguc mime Yesudi yanguc edowec, “Saimon, Yonale madec, yowa yogo ngic mimiwacni mi migic, ilec ga kwele-angackolec gadamec. Mamacne honocmengka gagac, yedi hocne yogo bayegengkelu edocguwecte migic.- 18Aime na inguchac edocgube ngagenong, ga Pita. Aime posa yagolec feiwa+ na habune locebabe basuguledaicte. Aime i sanangnehac domame homac tapili idi tapiliine nalic mi bawadaicte.-

19“Na honocmengte ngani-damongte tapili yogo ki ingucne gelebe gagi himongka wiyac sasawa hefedamecte, i honocmengka inguchac hefedaicte. Nga ga wiyac himongka lukedamecte, yogo honocmengka inguchac lukedaicte.”- 20Inguc milu mic-tengtengfocine yenge Yesu ye yeicne Mesia, ilec ngic monic mi edocebaningte milu mimacebawec.

Homackacni fangkedaicte

Mrk 8:31-9:1; Luk 9:22-27

21Dameng iwa molickelu Yesudi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Na Yerusalem hikebe Yuda ngic micnefocngineng nga depec-baba ngic micne ailu Mosesle yefe-yowale wewedu ngic yengi doicka locnulu wehomacnudaingte. Aime hadeng habackang aiyemewa hatacmac gboliyelu fangkedacte.” Aibaba inguc fikenale miwec.

22Inguc edocebame Pitadi Yesu lobina tembuc mengocke lelu domalu mikpatalac aicnolu miwec, “Wapongti baficgume wiyac yogo gala nalic mi fikedaicte.”

23Inguc mime Yesudi hefaliyelu Pita yanguc edowec, “Aleng Sugucnengineng, ga baickelu hikenong, ga muc ingucne kwopocnuengka hehomacnunale ngagelu migic. Ga wiyac ngagesigic, i Wapongtacni miyac, yogo ngic ngage-ngagewacni aigac.”

Yesu balaibenogale yefe

24Inguc milu mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Monic ye na balaibecnunogale ngagelu ye yeicne soc-kweleinele angac bawalu malicpongine bafangke tengkelu balaibecnudaic.- 25Ngic monic ye gagaine sebilenale ngagelu boleine balu gagacka, ye gaga-sanangte gaga yogo nalic mi badaicte. Nga monic ye nale ailu gagaine hegiledaicte me wehomadaicte, ye gaga-sanangte gaga yogo badaicte.- 26Ilec ailu ngic monic ye himongtowa himong yagolec mafa sasawa bafuwalu yeicne ilucine wikeme sifuwedaicte, wiyac yogodi gaga-sanang nalic mi badaicte. Ailu monic ye ilucine gaga-sanangkolec hatacmac banogale ngagesigac, ye yogo fuli mikacte ailu ngage-lilickegac.- 27Aime Ngicte Madecti Mamactacni tapili nga hulili-kwelengngineholecti angelofocine yengeholec kwesilu ngic-ngigac sasawa aibabangineng aicaigaing, ilec silicina ameine baduyeledaicte.- 28Foinac, ngic yago domagaing, ngengelacni gocne mi homaebongkahac, Ngicte Madec ye ngani-damongineholec kwesime dongenginengti nganidaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index