Search form

Matthew 16:11

11Omale ngenge mi ngage-motogaing? Na bretbenangte mi migabac. Ngenge Farisaio nga Sadyusi yengele yis, yogolec ngani-motolu ganingte migabac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index