Search form

Matthew 16:27

27Aime Ngicte Madecti Mamactacni tapili nga hulili-kwelengngineholecti angelofocine yengeholec kwesilu ngic-ngigac sasawa aibabangineng aicaigaing, ilec silicina ameine baduyeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index