Search form

Matthew 16:28

28Foinac, ngic yago domagaing, ngengelacni gocne mi homaebongkahac, Ngicte Madec ye ngani-damongineholec kwesime dongenginengti nganidaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index