Search form

Matthew 16:8

8Inguc mibong ye kwelenginang biyac ngage-motolu yanguc miwec, “Ngic ngenge ngage-ngagesingngineng kpisicnemac, ngenge omale ngengileng bret mi balu kwesigaingte mingagec aigaing?

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index