Search form

Matthew 17

Ngicte Madecte ngani-damong

Mrk 9:2-13; Luk 9:28-36

1Hadeng 6 motome Yesudi Pita nga Yakobos ailu gbaine Yohane mengocebame kupictowa dalicne monicka felu yengilangkac iwa gaibong. 2Iwa galu dongenginengti nganiebongka Yesule socti hefaliyelu angocinebenang aiwec. Aime haic mesuine yogo wenac-dongeine ingucne aiwec, nga ngakpi-kpolucine i kwalacne ailu angoc fikecaigac, ingucnehac aiwec.-3Inguc aime Moses nga Elaiya yeke iwahac fikeyelelu yeholec mingagec aiiboc.

4Aime Pitadi Yesu yanguc micnowec, “Sugucne, nongileng yagowa gabeng madickegacte ga ngageengka nalic aime fale-fale habackang yawa banang. Gale monic nga Mosesle monic ailu Elaiyale monic.”

5Aime Pitadi inguc edome iwahac kaguwa monic angocineholecti walu somecebame kaguwa kwelinacni yowa monic yanguc wackelu miwec, “Yago nale Angac-madecne, ye ngani-angac aicnogabac. Ngenge yele yowa ngagedaing.”-

6Aime mic-tengteng yenge yogo ngagelu hangocebame himongka wafalu haic mesungineng sangkeibong. 7Inguc aibong Yesudi yengela lelu yucebalu yanguc edocebawec, “Ngenge fangkening, hangoc mi aining.” 8Inguc mime yenge dongengineng hilalu ngic monic mi nganiibong, yenge Yesu yeicnac domame nganiibong.

9Aime kupickacni waluhac Yesudi mimacebalu yanguc miwec, “Ngenge sowi fikeme nganigaing, yogo ngic-ngigac monic mi edocebadaing. Gacgu Ngicte Madec homackacni gboliyelu fangkedaicte dameng iwabac edocebadaing.”

10Inguc mime mic-tengtengfocine yengi yanguc uwacnoibong, “Mosesle yefe-yowale wewedu ngic yenge wenucte Elaiyadi molickelu kwesime Mesia lobeina kwesinale micaigaing?”-

11Inguc mibong yedi yanguc edocebawec, “Elaiyadi molicke kwesilu wiyac sasawa bame madickedaicte hocne. 12Na yanguc edocngebabe ngagening, Elaiya ye biyachac kwesime yenge mi ngani-motolu yengileng angac balaibelu aibaba fungine fungine aiibong. Ailu yenge Ngicte Madec inguchac doicka lobong doic ngagedaicte.”- 13Inguc mime mic-tengteng yenge biyac ngage-motoibong, Yogo Yohane misa-lowacte miwec.-

Madec alengkolec bamadickewec

Mrk 9:14-29; Luk 9:37-42

14Aime yenge kupickacni walu habu sugucne yengela hike sulumebong ngic monicti Yesula kwesilu ketadi holecnolu yanguc miwec, 15“Sugucne, ga madecnele kwelegone sowalena. Ye kwele-sifuc damengngine kwesime doic sugucne ngagelu dameng homacne dacka nga misawa haucaigac. 16Aime madecne gale mic-tengtengfocgone yengela bahikebe yenge ye bamadickenogale ngagebong kpungkeme hegilebiyeng.”

17Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ngic-ngigac aling yago ngenge ngage-ngagesingngineng mikacbenang, ailu ngenge aibabangineng kosa-balasaine. Na dameng dalicne ngage-ngagesing mikac ngic-ngigac ngengeholec hatacmac ganogale tatakic ainelegac. Ngenge madec yogo nala bawelening.” 18Inguc mime bawelebong Yesudi aleng kpatalacnome ye madec yogo hegilelu hikewec. Hikeme dameng iwahac madec i madickewec.

19Inguc aime mic-tengtengfocine yenge Yesula kwesilu tembucngineng ngiyelu yanguc uwacnoibong, “Nonge wenucte aleng yogo yebiyenogale aibibiyegabeleng?”-

20Uwacnobong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Foinac, ngenge ngage-ngagesingngineng kpisicnemac fagacte kpungkelu hegilebiyeng. Ngenge ngage-ngagesingngineng mastet hucine+ ingucne fangeledecka midec, ngenge kupic yago nalic micnodaingte, ‘Kupic, ga yagowacni fangkelu edi hikec.’ Inguc mibong ye hikedaicte. Ailu ngenge wiyac monicte nalic mi kauc badaingte.- 21[Aleng ingucne yebicebanogale nosing-sawe galu mimilocti sugu yebiyedaingte.]”+

Yesudi yeicne homana le hatacmac miwec

Mrk 9:30-32; Luk 9:43-45

22Yesu nga mic-tengtengfocine yenge yengilangkac Galili prowinswa kpaduckelu gaebongka yedi yanguc edocebawec, “Ngic yengi Ngicte Madec ngic-ngigac yengele molewa lodaingte, yogolec dameng bangkalegac.- 23Lobong yengi ye balu webong homadaicte. Homalu hadeng habackang aiyemewa homackacni hatacmac gboliyelu fangkedaicte.” Inguc mime yenge ilec kwele-umac sugucne ngageibong.

Ibu-kulucte takes

24Aime Yesu nga mic-tengtengfocine yenge Kapeneam taonka hike sulumebong Wapongte Ibu-kuluc ilec takes-baba ngic yengi kwesilu Pita uwacnoibong, “Ngengele wewedu ye Ibu-kulucte takes locaigac, me?”-

25Inguc mibong Pitadi miwec, “Oc, locaigac.”

Inguc milu macka felu yowa mi miyemewa Yesudi yanguc uwacnowec, “Saimon, ga wenuc ngagegic, himongne himongne ngictaufocngineng, yenge takes malacni bacaigaing? Yenge yengileng ngic-ngigacfocngineng, yengelacni bacaigaing, me ngic-ngigac gocne himong monic damongkelu gagaing, yengelacni bacaigaing?”

26Uwacnome miwec, “Yenge ngic-ngigac gocne himong monic baibong, yengelacni bacaigaing.”

Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ilec ailu yengileng ngic-ngigacfocngineng yenge takes mi lolu moc gadaingte. 27Aime Ibu-kuluc yogo nale, ilec ailu Ibu-kulucte takes mi lonogale ngagegabac. Aime yenge ngage-sowac mi ainingte ngagelu, ilec ga lifuc mecina hikelu misa-sic babale hawic monic wikedamec. Wikelu misa-sic molickelu fuluckedamecte yogolec mic bauckelu moneng monic bafuwadamecte. Bafuwalu moneng yogo balu na nga ga geicne nokilec wacka takes-baba ngic yeledamec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index