Search form

Matthew 17:26

26Uwacnome miwec, “Yenge ngic-ngigac gocne himong monic baibong, yengelacni bacaigaing.”

Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ilec ailu yengileng ngic-ngigacfocngineng yenge takes mi lolu moc gadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index