Search form

Matthew 17:9

9Aime kupickacni waluhac Yesudi mimacebalu yanguc miwec, “Ngenge sowi fikeme nganigaing, yogo ngic-ngigac monic mi edocebadaing. Gacgu Ngicte Madec homackacni gboliyelu fangkedaicte dameng iwabac edocebadaing.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index