Search form

Matthew 18:1

Madi sugucne aigac?

Mrk 9:33-37; Luk 9:46-48

1Dameng iwa mic-tengteng yenge Yesula kwesilu uwacnoibong, “Honocmengte ngani-damong, ilec alingka madi sugucne gagac?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index