Search form

Matthew 18:10

10“Ngenge adu-madec kpisicne, yengelacni monic kweledi mi wikedaing. Na yanguc edocngebabe ngagening, angelo yenge honocmengka galu adu-madec nganicebacaigaing, yenge damengsoc Mamacne honocmengka gagac, yele haicka gacaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index