Search form

Matthew 18:16

16Nga ye yowagone mi ngagedaictewa, ga ngic moniyang me yaeckang bacepaengka hatac kwesilu ngengilangkac umac yogo mibong madickenale mingagec aidabiyeng. Inguc ailu ngic yaeckang me habackangti yowa sasawa mibong sanangkedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index