Search form

Matthew 18:17

17“Aime ye yowangineng mi ngagedaictewa, ngenge hikelu Yesule habu edocebadaing. Edocebabong ye habu yengele yowa inguchac hegiledaictewa, ibac ngic yogo ngagedaing, ye Wapong mi ngagegac ailu takes-baba ngic, yenge ingucne aidaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index