Search form

Matthew 18:23

23“Aime honocmengte ngani-damong i ngictau monic ngic homacne yengele sugucnengineng, ye ingucne gawec. Aime yedi kwelec kwekwe ngic yengi yela monengngineng ameine baduningte damengngineng lowec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index