Search form

Matthew 18:25

25Aime ye ameine yogo badunale ngageme kpungkeme, sugucnedi mime ngic yeicne nga ngigac adu-madecfocine yenge ngic monicta salecebame ngic yedi fuli bacebadaicte. Ailu wiyacine sasawa momoc saleyackelu, yogodi moneng balu ameine i badume miyac ainale miwec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index