Search form

Matthew 18:26

26“Inguc mime kwelec kwekwe ngic ye yogo ngagelu sugucneinele haicka ketadi holelu miwec, ‘Sugucnene, ga nale kwelegone sowaleme wangecne gaengka amegone badugeledacte.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index