Search form

Matthew 18:31

31Ngiyeme kwelec kwekwe ngic agofocngineng gocne yenge aibaba i nganilu kwelengineng homacne sowaleme ngagebong nalic mi aiwec. Aime yenge hikelu aibaba fikewec, i sasawa sugucnengineng edoibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index