Search form

Matthew 18:35

35“Aime ngenge sasawadi ngic hae-gbafocngineng yengele sowacne kwelenginengtibenang mi hegiledaingtewa Mamacne honocmengka gagac, yedi silicine ingucnehac ngenge aingeledaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index