Search form

Matthew 18:4

4Ilec ailu ngic monic ye bawacnagulu madec yangucne, yele silic gadaicte, ye honocmengte ngani-damongka sugucne gadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index