Search form

Matthew 18:6

Lokwesacti ngage-ngage basowalecaigac

Mrk 9:33-37; Luk 9:46-48

6“Aime adu-madec kpisicne yengelacni monicti na ngagesingnudaicte, ye ngic monicti hatacmac aicnome ngage-ngagesingine wadaickale, Wapongti ye ameine baducnodaicte, yogo umacineholec. Aime yogo mi aidaictewa, ye balinga sugucne ubeina ubeecnolu kiwec gbolongna wikebong haudecka, yogodi umacine efeckedec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index