Search form

Matthew 18:7

7Mee, Himongtowa himong yagolec ngic-ngigac, wiyac aingelebong ngage-ngagesingngineng wadaicte. Ngenge ngagelu medecngebadaic. Mee, ngic monic ye agoine aicnome ngage-ngagesingine wagac, ye ngagelu medeckedaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index