Search form

Matthew 19

Ngawe-ngigac gocnedi hegilecnagucaigaing

Mrk 10:1-12; Luk 16:18

1Yesu ye yowa yogo miyackeme motome Galili prowins hegilelu Yudeya himongka Yodan misa nebocina hikewec. 2Hikeme ngic-ngigac habu sugucnebenangti ye balaibebong yedi ngic-ngigac hucnginengkolec iwa bamadicebawec.

3Aime Farisaio yenge yela kwesilu lokwesacka lonogale yanguc uwacnoibong, “Ngic monic ye ngigacine wiyac kpisicnele hegilenale, yefe monic fagac, me?”+

4Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Mime Fike-fike fileinedi molickelu mime ngic nga ngigac fikeiboc, inguc bafuwacepawec. Ngenge yogo wafe-ngagec aicaigaing. (Fike-fike 1:27; 5:2)

5Ye bafuwacepalu yanguc miwec,

‘Ilec ailu ngic ye nenggac-mamackecine hegilecepalu ngigacineholec wetackelu yeholec soc moniyang aidabiyecte.’ (Fike-fike 2:24)

-6Inguc aidabiyectewa yeke hatacmac yaeckang mi aidabiyecte, miyac. Yeke soc moniyang aigaicte yanguc aigac, Wapongti wiyac hefewec, i ngicti nalic mi welockenoga.”

7Inguc mime yanguc miibong, “Aime wenucte Mosesdi yefe-yowa yanguc nolewec? Ngic monicti ngigac hegilenogale hibi kwelengkelu ngigac lacnome ngigac ye ngic yogo hegilelu hikedaic.”-

8Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Ngenge ngic kwelengineng fongkeicne, ilec ailu Mosesdi ngigacfocngineng hegilecebaningte aka mi lowec. Aime molickelu ofeicne iwa yefe ingucne monic mi fawec. 9Na yanguc edocngebabe, ngic monicti ngigacine selo aibaba mi aiyemewa ye moc hegilelu ngigac monic badaicte, ngic yogo ye selo aibaba aidaicte.”-

10Inguc mime ngagelu mic-tengtengfocine yengi yanguc miibong, “Ilec ailu ngawe-ngigac mi ailu adu-madechac domalu momoc mi ganoga, yogodibac madickedaicte.”

11Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Ngengele yowa ngic gocne mi balaibedaingte. Wapongti ngic inguc baficebame yengi sugu ngawe-ngigac mi aidaingte. 12Ngic gocne yenge nenggac kwelewacni hufing fikeibong. Nga gocne yenge ngicti aibaba aiyelebong hufing aiibong, nga ngic gocne yenge honocmengte ngani-damongte ailu hufing ingucne gacaigaing. Ngic monic ye yowa i ngagelu banogale nalic ye yowa yogo badaic.”

Adu-madec yambungebawec

Mrk 10:13-16; Luk 18:15-17

13Aime ngic-ngigac yenge adu-madecfocngineng kpisicne Yesula bacebalu hikebong yedi moledi adu-madec feinginang lolu milockenale ngageibong. Inguc aibong mic-tengtengfocine yengi ngelengkelu kpatalayeleibong.

14Aime Yesudi yanguc miwec, “Adu-madec kpisicne yenge nala nalic kwesining. Ngenge aka mi holeyelening. Honocmengte ngani-damong yogo adu-madec kpisicne yangucne yengele.”- 15Inguc milu moleine feinginang lolu yambungebame motome ye mac-himong yogo hegilelu monicka hikewec.

Ngic moneng-mafatowaineholec

Mrk 10:17-31; Luk 18:18-30

16Aime ngic monicti Yesula kwesilu miwec, “Wewedu, na oma aibaba madicne aigacgu gaga-sanang badacte?”

17Inguc mime yedi yanguc miwec, “Ga omale aibaba madicnele uwanelegic? Wapong moniyangti sugu madicne gagac. Aime ga gaga-sanangka fenogale milu Wapongte ung-yowa balaibedamec.”-

18Inguc mime yanguc miwec, “Ung-yowa weni yogo balaibenogale migic?”

Inguc mime Yesudi yanguc miwec,

“Ga ngic-ngigac mi wehomacebadamec, ailu kaiselo mi aidamec, nga hise mi badamec, ailu micka lolo mi aidamec.- 19Ga nenggac-mamackecgone alang bayetedamec, ailu geicne aigelecaigac, silicine ingucnehac agofocgone kweledi angac ngageyeledamec.” (Wahikeicne 20:12-16; Yefe-yowa 5:16-20; Depec-babale bole 19:18)

20Inguc mime soc-gboli madec yedi miwec, “Na i sasawa balaibecaigabac. Aime oma wiyacka kpungkegabac?”

21Mime Yesudi yanguc edowec, “Ga ngic dondonnebenang ganogale ngagegicka ingucne, yanguc ainong, ga hikelu wiyacgone sasawa saleyackelu moneng balu ngic-ngigac waweweine yeledamec. Inguc aiyengka wiyac madicne honocmengka fikegeleme nganilu wele balaibecnudamec.”

22Inguc mime soc-gboli madec yogo ye moneng-mafaine homacnebenang facnowecte yowa i ngagelu kwele-umac sugucne balu hikewec.

Honocmengte ngani-damong nga himongte moneng-mafa

23Hikeme Yesudi mic-tengtengfocine yanguc edocebawec, “Foinac, ngic monic moneng-mafatowaholec, ye honocmengte ngani-damongka fenogale doicineholec aidaicte. 24Ailu hatacmac mibe ngagening, kameldi bungic yefina fenale doicineholec aidaicte, nga ngic moneng-mafaholecti Wapongte ngani-damongka fenogale doic-bole sugucnebenang badaicte.”

25Inguc mime mic-tengteng yenge yowa i ngagelu homacne kwatackelu miibong, “Inguc aime madi nalic wasecne aidaicte?”

26Inguc mibong Yesudi nganicebalu yanguc miwec, “Ngic ngengibac yogo kpungkelu hegiledaingte, nga Wapong ye wiyac sasawa yogo ye nalic bayackedaicte.”-

27Inguc mime Pitadi miwec, “Ngagegic, nonge wiyacnonggeng sasawa hegilelu balaibecgulu gagabeleng. Ilec nonge oma wiyac badabelengte?”

28Inguc mime Yesudi yanguc edocebawec, “Foinac, gacgu wiyac sasawa gbolicne fikedaicte, dameng iwa Ngicte Madec ye honocmengte tapili nga hibi-kwelengngineholecti ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyedaicte. Aime ngic balaibecnucaigaing, ngenge inguchac ngictaule ngiye-ngiye 12 iwa ngiyelu Israel yengele fikesaweckacni aling 12, yengele aibabangineng wosaelu mimoctodaingte.- 29Aime ngic-ngigac nale wacte ailu macfocngineng me ngic hae-gbafocngineng me sengfocngineng me nenggac-mamacfocngineng me adu-madecfocngineng me himongngineng hegileibong, wiyac ilec ngenge sasawadi 100 hatacmac taockelu badaingte, ailu gaga-sanang badaingte. 30Ngic molic-molic gacaigaing, yengelacni homacnedi lobeine aidaingte nga lobeine gacaigaing, yengelacni homacnedi molic-molic aidaingte.”-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index