Search form

Matthew 19:11

11Inguc mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Ngengele yowa ngic gocne mi balaibedaingte. Wapongti ngic inguc baficebame yengi sugu ngawe-ngigac mi aidaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index