Search form

Matthew 19:12

12Ngic gocne yenge nenggac kwelewacni hufing fikeibong. Nga gocne yenge ngicti aibaba aiyelebong hufing aiibong, nga ngic gocne yenge honocmengte ngani-damongte ailu hufing ingucne gacaigaing. Ngic monic ye yowa i ngagelu banogale nalic ye yowa yogo badaic.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index