Search form

Matthew 19:16

Ngic moneng-mafatowaineholec

Mrk 10:17-31; Luk 18:18-30

16Aime ngic monicti Yesula kwesilu miwec, “Wewedu, na oma aibaba madicne aigacgu gaga-sanang badacte?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index