Search form

Matthew 19:28

28Inguc mime Yesudi yanguc edocebawec, “Foinac, gacgu wiyac sasawa gbolicne fikedaicte, dameng iwa Ngicte Madec ye honocmengte tapili nga hibi-kwelengngineholecti ngictaule ngiye-ngiyewa ngiyedaicte. Aime ngic balaibecnucaigaing, ngenge inguchac ngictaule ngiye-ngiye 12 iwa ngiyelu Israel yengele fikesaweckacni aling 12, yengele aibabangineng wosaelu mimoctodaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index