Search form

Matthew 19:9

9Na yanguc edocngebabe, ngic monicti ngigacine selo aibaba mi aiyemewa ye moc hegilelu ngigac monic badaicte, ngic yogo ye selo aibaba aidaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index