Search form

Matthew 2

Yesu fikeme ngage-ngage ngic yenge ibu locnoibong

1Yesu ye Betelehem taonka fikewec, Yudeya prowinswa, dameng iwa Herodedi ngictau gawec. Gacgume ngage-ngage ngic gocne himong wenac ofe-ofeinacni Yerusalem kwesiibong. 2Kwesilu yanguc miibong, “Yuda ngic+ ngengele ngictau fikeyec, ye wenuwa fagac? Nonge wenac ofe-ofeina ngiyelu yele asocmeng ofeme nganilu ye alang bacnonangte kwesigabeleng.”-

3Inguc mibong ngictau Herodedi yowa i ngagelu kwele-umac bawec. Aime ngic-ngigac Yerusalem gaibong, yenge ingucyac aiibong. 4Aime yedi Yuda aling yengele depec-baba ngic micne nga Mosesle yefe-yowale+ wewedu ngicfocngineng sasawa kpaducebalu mi-uwac aiyelewec, “Mesia wenuwa fikenale miicne?”

5Uwayeleme miibong, “Yogo Betelehem Yudeya prowinswa. Ilec ailu Wapongte siduc mimi ngicti yanguc biyachac kwelengkewec fagac,

6‘Yuda himongka Betelehem habu-macka micne monic fikelu Israel ngic-ngigacfocine lama ingucne damongebadaicte, ilec ailu mac yogo Yuda alingte taon gocne, yengele wawaine miyac, Betelehem ye wac-bingecineholec.’ ” (Mika 5:2)

7Inguc edobong Herodedi wenac ofe-ofeinacni ngage-ngage ngic yenge sangke-sangke hefolecebalu asocmeng ma damengka fikeyec, yogolec dameng dondonne ngagenale mi-uwac aiyeleme edoibong. 8Edobong yedi yanguc milu salecebawec, “Ngenge Betelehem taonka hikelu kogoc wenuwa fagac, i basackegacgu bafuwalu kwesi edocnubong nanidiyac hikelu alang bacnodacte.”

9-10Ngictau ye inguc mime yenge i ngagelu yefewa hikeibong. Hikelu asocmeng wenac ofe-ofeina nganiibong, ihac hatacmac fikeme nganilu kwele-madictowa ngagelu mibelic-belic homacne aiibong. Aime asocmengti molickeyeleme hikegacgu kogoc fawec, mac yogolec feina holelu ngiyewec. 11Ngiyeme yenge macka felu kogoc nga nenggacine Maria nganicepaibong. Nganicepalu ketadi holelu ngosockelu afeeibong. Ailu hiyenginangkocni kwele-madicte, gol nga hasoc hole-holele nepa hoine madicne ailu tokic hoine madicne wacine mira, i lacnoibong.-12Ailu Herodela yefe mi hefaliye hikeningte Wapongti gungka aka-yowa milu edocebawec. Edocebame yenge yefe monic balaibelu himongnginang hefaliye hikeibong.

Herodele hangoc Yesu balu Aigita hikeiboc

13Hefaliyelu hikebong Sugucnele angelo monicti Yosefe gungka fikecnolu yanguc edowec, “Ga fangkelu kogoc nenggacineholec bacepang hangoc Aigita+ himongka hikelu gadaing. Herode ye kogoc yogo bafuwalu wehomanale migacte ngenge hike gaebongka nani gacgu edocngebabe hatacmac kwesidaing.” 14Inguc mime Yosefe ye deboc iwahac fangkelu kogoc nenggacineholec bacepame Aigita himongka hikeibong. 15Hikelu iwa gacgubong Herode homawec. Aime esecne Sugucnedi yeicne siduc mimi ngic yele micka lolu yanguc miwec,

“Aigita himongkacni madecne wackebe kwesiwec.” (Hosea 11: 1)

Dameng iwa yowa yogo noine fikewec.

Madec wecebayackewec

16Aime ngage-ngage ngic yenge Herode kwesackelu yele yowa hegilebong, ye inguc ngagelu aalic sugucne ngagewec. Ngagelu Betelehem nga mac-himong yogolec emewa fayackewec, iwa hudu-baba ngic salecebame yengi hikelu ngic-ngigac mac iwacni yengele madecfocngineng hifangineng yaeckang ailu kogoc gbolicne fikeibong, yenge sasawa wecebabong homayackeibong. I ngage-ngage ngic yengelacni dameng ngagewecte, yogo aiyelewec. 17Inguc aime siduc mimi Yeremiyadi yowa yanguc miwec, ilec noine fikewec.

18“Rama habu-macka hisonggong nga kwele-sowac sugucne fikegac. Yogo Resel+ kogocfocine homagaing, yengele hiyagac. Ye kogocfocine monic mi gagaing, ilec bakolockeningte mi aicnogac.” (Yeremaya 31:15)

Israel himongka hefaliye hikeibong

19Aime Yosefe ye Aigita himongka ngiyeemewa Herode homame Sugucnele angelo monicti gungka fikecnolu yanguc edowec, 20“Madec yogo wehomanogale miibong, ngic i yenge biyac homaibongte ga fangkelu madec nenggacineholec bacepaengka ngenge Israel himongka hatacmac hikening.”

21Inguc mime Yosefe ye efeckelu fangke madec nenggacineholec bacepame Aigita himong hegilelu Israel himongka hefaliye hikeibong. 22Hikelu ngageme, “Akelaosdi mamacine Herodele mac balu Yudeya prowins, yogolec ngictau aiwec.” Yosefe ye yowa-siduc i ngagelu iwa ganogale hangockewec. Ailu ye gungka sawang-yowa ngagewecte Galili prowins iwa hikeibong. 23Hikelu taon monic wacine Nasaret, iwa gaibong. Aime esecne Wapongte siduc mimi ngic yengi yowa yanguc miibong, “Ye Nasaret ngic, inguc midaingte.” I noine fikenale inguc aiwec.-

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index