Search form

Matthew 2:1

Yesu fikeme ngage-ngage ngic yenge ibu locnoibong

1Yesu ye Betelehem taonka fikewec, Yudeya prowinswa, dameng iwa Herodedi ngictau gawec. Gacgume ngage-ngage ngic gocne himong wenac ofe-ofeinacni Yerusalem kwesiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index