Search form

Matthew 2:11

11Ngiyeme yenge macka felu kogoc nga nenggacine Maria nganicepaibong. Nganicepalu ketadi holelu ngosockelu afeeibong. Ailu hiyenginangkocni kwele-madicte, gol nga hasoc hole-holele nepa hoine madicne ailu tokic hoine madicne wacine mira, i lacnoibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index