Search form

Matthew 2:16

Madec wecebayackewec

16Aime ngage-ngage ngic yenge Herode kwesackelu yele yowa hegilebong, ye inguc ngagelu aalic sugucne ngagewec. Ngagelu Betelehem nga mac-himong yogolec emewa fayackewec, iwa hudu-baba ngic salecebame yengi hikelu ngic-ngigac mac iwacni yengele madecfocngineng hifangineng yaeckang ailu kogoc gbolicne fikeibong, yenge sasawa wecebabong homayackeibong. I ngage-ngage ngic yengelacni dameng ngagewecte, yogo aiyelewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index