Search form

Matthew 2:2

2Kwesilu yanguc miibong, “Yuda ngic ngengele ngictau fikeyec, ye wenuwa fagac? Nonge wenac ofe-ofeina ngiyelu yele asocmeng ofeme nganilu ye alang bacnonangte kwesigabeleng.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index