Search form

Matthew 2:3

3Inguc mibong ngictau Herodedi yowa i ngagelu kwele-umac bawec. Aime ngic-ngigac Yerusalem gaibong, yenge ingucyac aiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index