Search form

Matthew 2:5

5Uwayeleme miibong, “Yogo Betelehem Yudeya prowinswa. Ilec ailu Wapongte siduc mimi ngicti yanguc biyachac kwelengkewec fagac,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index