Search form

Matthew 2:9-10

9-10Ngictau ye inguc mime yenge i ngagelu yefewa hikeibong. Hikelu asocmeng wenac ofe-ofeina nganiibong, ihac hatacmac fikeme nganilu kwele-madictowa ngagelu mibelic-belic homacne aiibong. Aime asocmengti molickeyeleme hikegacgu kogoc fawec, mac yogolec feina holelu ngiyewec. 11Ngiyeme yenge macka felu kogoc nga nenggacine Maria nganicepaibong. Nganicepalu ketadi holelu ngosockelu afeeibong. Ailu hiyenginangkocni kwele-madicte, gol nga hasoc hole-holele nepa hoine madicne ailu tokic hoine madicne wacine mira, i lacnoibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index