Search form

Matthew 20

Waing bole-babale ngic

1“Honocmengte ngani-damong yogo ngic monic mac-himongngineholec, silicine ilecsoc. Ye 6 kilok ubiyacte hikelu waing bolewa bole baningte ngic bacebadaicte. 2Bacebame bole-ngic yenge hadeng moniyangte denarius moniyang baningte mingagec ailu kwele-moniyang aidaingte, aime salecebame bolewa hikedaingte.+

3“Aime 9 kilok aiyemewa waing bolele fileinedi ngic gocne maket sobengka moc domabong nganicebalu 4yanguc edocebadaicte, ‘Ngenge inguchac nale waing bolewa hikelu bole babong, ilec moneng silicina ngeledacte.’ 5Inguc mime yenge waing bolewa hikedaingte.

“Aime ye 12 kilok nga 3 kilok aiyemewa aibaba ihac aidaicte. 6Aime 5 kilok aime ye hatacmac hikelu ngic gocne inguchac moc domabong bafuwacebalu yanguc edocebadaicte, ‘Ngenge omale moc domabong mac awelenogale aigac?’

7“Inguc mime yanguc midaingte, ‘Ngic monicti bole-yowa monic mi minolegac.’

“Inguc mibong yanguc edocebadaicte, ‘Ngenge inguchac hikelu nale waing bolewa bole badaing.’

8“Mac aweleme bole fileinedi bole-damong yanguc edodaicte, ‘Ga bole-madec wacebaengka welebong bolele fuli yelenong. Ailu ngic lobe kwesigaing, yenge molickelu yeledamec, hikegacgu molic-molic kwesigaing yengela motodaicte.’-

9“Inguc mime bole-damongti ngic 5 kilok aiyemewa kwesidaingte, yenge molickelu denarius moniyang, inguc yeledaicte. 10Yeleme ngic molickelu kwesidaingte yengi yanguc ngagedaingte, ‘Ye moneng sugucnehac felu noledaicte,’ inguc mecne ngagedaingte. Aime bole-damongti denarius molic-molic ngic yeledaicte, silicine ingucnehac ngic lobe kwesidaingte yogo yeledaicte. 11Yeleme yenge moneng i silicine nganilu ngagebong nalic mi aime waing bole fileine 12micnodaingte, ‘Ngic yago yenge lobebenang kwesilu mac aweleme bole bagaing. Nga nongibac ubiyactebenang kwesilu doic-bole umacineholec wenacka domalu balu gabeng mac awelegac. Aime ga yengeholec momoc moneng silicine moniyang nolegic.’

13“Inguc mibong yedi yengelacni monic yanguc edodaicte, ‘Agone, na sowacne monic mi bafuwagabac. Ngagegic, nokilec molickelu denarius moniyang ilecsoc mipangkelu kwele-moniyang aigabelec. 14Ga ilec monenggone balu hikenong. Aime na angacnedi bole-madec lobe kwesigaing, yenge fuli sockahac yelenogale ngagegabac. 15Aime na aibaba madicne aibe ilec hasowac aigic, me? Na neicne monengti inguc me inguc ainogale ngagelu, i nalic aidacte.’

16“Ilecsoc lobe yengi molic-molic aidaingte, nga molic-molic yengi lobeine aidaingte.”-

Yesudi homanogale edocebame alecine habackang aiwec

Mrk 10:32-34; Luk 18:31-33

17Yesu nga mic-tengtengfocine 12 yenge Yerusalem hikenogale hikelu yefewa tembucngineng mengocebalu lelu yanguc edocebawec, 18“Ngagegaing, nongileng Yerusalem fegabeleng. Febeng ngic yengi Ngicte Madec depec-baba ngic micne nga Mosesle yefe-yowale wewedu ngic, yengele molewa lodaingte. Lobong yengi ye homanale mimoctodaingte.- 19Mimoctobong ye Israel yengele alingkacni miyac, yengele molewa lodaingte. Lobong yengi ye yowa kwekwe aicnolu hududi socine wewe-loc aicnolu malicpongka webong homadaicte. Aime hadeng habackang aiyemewa homackacni hatacmac gboliyelu fangkedaicte.”

Honocmengte ngiye-ngiye

Mrk 10:35-45

20Aime Sebedi madeckecine yeke nenggacnginecti bacepame Yesula kwesiibong. Kwesilu nenggacnginecti Yesu ketadi holecnolu miwec, “Na wiyac monicte nalic uwageledacte, me?”

21Inguc mime, Yesudi miwec, “Ga oma wiyacte aigelegac?”

Mime yanguc miwec, “Madeckecne yago yeke ngani-damonggona monicti folegona nga monicti kanagona ngiyedabiyecte, ilec milocgugabacte aihomayetedamec.”-

22Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ngenge wiyac uwagaing, ilec fungine mi ngage-motogaing. Aime na doicte kwenoc kap iwa nonogale aigabac, ngeke i momoc nonicte migabiyec, me?”

Mime yeki miiboc, “Oc, nalic nodabelecte.”-

23Yeke inguc miboc Yesudi yanguc edocepawec, “Na doicte kap iwa nodacte, ngeke ihac nodabiyecte. Aime ngic madi folena me kanana ngiyedaicte, ilec noine ibac nani nalic mi mimoctodacte. Mamacnedi ngiye-ngiye iwa ngiyeningte biyachac bamockewec, ilec ngic yeke biyac bawosaecepame yeki sugu iwa nalic ngiyedabiyecte.”

Micnedi kwelec ganoga

24Aime mic-tengtengfocine 10 yenge yowa i ngagelu ngic hae-gba yekele ngagebong sowalewec. 25Sowaleme Yesudi mic-tengtengfocine 12 wacebame lebong yanguc edocebawec, “Israel yengele alingkacni miyac, yengele micnefocngineng yenge ngic-ngigac yengele ngic sugucnele silicka sanangkelu damongebacaigaing. Nga ngic-ngigac sugucnefocngineng yenge ngic-ngigacfocngineng yengi yowangineng balaibeningte tapili fayelegac, inguc hocne ngagecaigaing.- 26-28Aime aibaba ingucne ngengele hewacka monic mibenang fadaicte, miyac. Ngicte Madec ye ngic-ngigac yengi kwelec kwecnoningte mi wawec, miyac. Yedi yengele kwelec kwelu ngic-ngigac homacne bikickacni fuli bacebalu gagaine hegilenale wawec. Ingucnehac ngengelacni ngic monicti feicne ganogale ngagelu, ye hewacnginang kwelec kwekwengineng gadaic. Aime ngengele hewackacni monicti molic-molic ainogale ngagelubac, ye hewacnginang bole-madec ingucne gadaic.”-

Donge-pisic bamadicepawec

Mrk 10:46-52; Luk 18:35-43

29Yesu nga mic-tengtengfocine yenge Yeriko taon hegilelu hikebong ngic-ngigac habu sugucnebenangti balaibecebaibong. 30Aime yefe mecina donge-pisic ngic yaeckangti ngiyeiboc. Ngiyeboc ngic-ngigac yengi miibong, “Yesu kwesilu hikegac.”

Inguc mibong yeke i ngagelu aukwelu yanguc miiboc, “Sugucne, Dawidile fikesaweckacni, ga nokele kwelegone sowalena.”

31Inguc wackeboc ngic-ngigac habutowa yengi yeke waickelu ngiyenicte wackelu kpatalayeteibong. Aime yeke hatacmac sanangnehac wackelu miiboc, “Sugucne, Dawidile fikesaweckacni, ga nokele kwelegone sowalena.”

32Wackeboc Yesudi domalu wacepalu yanguc miwec, “Ngeke nani oma wiyac aingetebele ngagegabiyec?”

33Mime yeki yanguc miiboc, “Sugucne, noke dongenonggec hilanacte ngagegabelec.”

34Inguc miboc Yesu ye kweleine sowaleme moledi dongenginec bauwame yeke iwahac dongenginec hilalu ye balaibeiboc.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index