Search form

Matthew 20:1

Waing bole-babale ngic

1“Honocmengte ngani-damong yogo ngic monic mac-himongngineholec, silicine ilecsoc. Ye 6 kilok ubiyacte hikelu waing bolewa bole baningte ngic bacebadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index