Search form

Matthew 20:10

10Yeleme ngic molickelu kwesidaingte yengi yanguc ngagedaingte, ‘Ye moneng sugucnehac felu noledaicte,’ inguc mecne ngagedaingte. Aime bole-damongti denarius molic-molic ngic yeledaicte, silicine ingucnehac ngic lobe kwesidaingte yogo yeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index