Search form

Matthew 20:12

12micnodaingte, ‘Ngic yago yenge lobebenang kwesilu mac aweleme bole bagaing. Nga nongibac ubiyactebenang kwesilu doic-bole umacineholec wenacka domalu balu gabeng mac awelegac. Aime ga yengeholec momoc moneng silicine moniyang nolegic.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index