Search form

Matthew 20:18

18“Ngagegaing, nongileng Yerusalem fegabeleng. Febeng ngic yengi Ngicte Madec depec-baba ngic micne nga Mosesle yefe-yowale wewedu ngic, yengele molewa lodaingte. Lobong yengi ye homanale mimoctodaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index