Search form

Matthew 20:22

22Inguc mime Yesudi yanguc miwec, “Ngenge wiyac uwagaing, ilec fungine mi ngage-motogaing. Aime na doicte kwenoc kap iwa nonogale aigabac, ngeke i momoc nonicte migabiyec, me?”

Mime yeki miiboc, “Oc, nalic nodabelecte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index