Search form

Matthew 20:23

23Yeke inguc miboc Yesudi yanguc edocepawec, “Na doicte kap iwa nodacte, ngeke ihac nodabiyecte. Aime ngic madi folena me kanana ngiyedaicte, ilec noine ibac nani nalic mi mimoctodacte. Mamacnedi ngiye-ngiye iwa ngiyeningte biyachac bamockewec, ilec ngic yeke biyac bawosaecepame yeki sugu iwa nalic ngiyedabiyecte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index