Search form

Matthew 20:25

25Sowaleme Yesudi mic-tengtengfocine 12 wacebame lebong yanguc edocebawec, “Israel yengele alingkacni miyac, yengele micnefocngineng yenge ngic-ngigac yengele ngic sugucnele silicka sanangkelu damongebacaigaing. Nga ngic-ngigac sugucnefocngineng yenge ngic-ngigacfocngineng yengi yowangineng balaibeningte tapili fayelegac, inguc hocne ngagecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index